อันดับความน่าเชื่อถือ

  Long-term Short-term Outlook
BBB (tha) F3 (tha) Stable