อันดับความน่าเชื่อถือ

  Long-term Short-term Outlook
BBB+ (tha) F2 (tha) Stable