นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรม และใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมีธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และยุติธรรม ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 บริษัทฯ กำหนดกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ดังนี้

 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

  บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม และสุจริตภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

  • ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฏหมายการแข่งขัน และการแข่งขันที่เป็นธรรม
  • สนับสนุนนโยบายสาธารณะต่างๆ ที่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม
  • ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน ตลอดจนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาลที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน และจัดให้มีแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

  • สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  • จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสม
  • สนับสนุนให้พนักงาน หุ้นส่วน ตัวแทน และคู่ค้า รายงานการละเมิดนโยบายของกิจการและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือไร้จริยธรรม
  • ดำเนินการต่อต้านการทุจริต มิกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง ยอมรับ หรือเสนอซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ
 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

  บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย กล่าวคือ พนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้า ลูกค้า ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งอันเนื่องมาจากความเหมือนหรือแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ หรือเรื่องอื่นใด

 4. การปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

  บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องการให้โอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

  • เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก กีดกัน หรือสร้างอคติในการจ้างงาน
  • ให้ความคุ้มครองทางสังคม และคุ้มครองสภาพการทำงานของพนักงาน กล่าวคือ มีการกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างชัดเจน และการกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด
  • ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ด้วยจากส่งเสริมและรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
 5. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

  บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม จึงจะจัดให้มีโครงการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการบริจาค และการสนับสนุนการศึกษา

 6. การดูแลสิ่งแวดล้อม

  บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และมีการกำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขเมื่อเกิดและกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีทีมบุคลากรที่ได้รับการอบรมพิเศษในการดูแลสินค้าอันตรายแต่ละประเภทเพื่อเตรียมพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นจากการรั่วไหลของสินค้าอันตรายมิเฉพาะแค่สินค้าอันตรายที่รับฝากกับกลุ่มบริษัท แต่รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการดูแล และระงับเหตุที่อาจจะเกิดจากสินค้าอันตรายในชุมชนใกล้เคียง

 7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  บริษัทฯ มีนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางไว้เป็นกรอบและเป็นแผนที่นำทางในระดับกลยุทธ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และบริษัทในเครือให้อยู่ระดับมาตรฐานสากล อีกทั้ง ต้องการลดผลกระทบจากเหตุ ตลอดจนการกู้คืนระบบอย่างรวดเร็วหลังจากการโจมตีสิ้นสุดลงแล้ว เป็นแนวทางปฏิบัติของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อ เพิ่มคุณภาพของสินค้าและบริการ เพิ่มมูลค่าทางการตลาด อันเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ และอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมส่วนร่วม อันเป็นการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่สังคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน โดยในปี 2561 บริษัทได้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Committee) ปรับปรุงพัฒนาและนวัตกรรมซอฟต์แวร์สำหรับปรับปรุงกระบวนการการทำงานอันจะนามาซึ่งประโยชน์ต่อทั้งกระบวนการของซัพพลายเชนของบริษัทฯ เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม