This printed article is located at http://investor-th.jwd-group.com/csr_policy.html

CSR Policy

นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรม และใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมีธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และยุติธรรม ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 บริษัทฯ กำหนดกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ดังนี้

 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

  บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม และสุจริตภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

  • ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฏหมายการแข่งขัน และการแข่งขันที่เป็นธรรม
  • สนับสนุนนโยบายสาธารณะต่างๆ ที่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม
  • ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน ตลอดจนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาลที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน และจัดให้มีแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

  • สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  • จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสม
  • สนับสนุนให้พนักงาน หุ้นส่วน ตัวแทน และคู่ค้า รายงานการละเมิดนโยบายของกิจการและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือไร้จริยธรรม
  • ดำเนินการต่อต้านการทุจริต มิกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง ยอมรับ หรือเสนอซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ
 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

  บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย กล่าวคือ พนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้า ลูกค้า ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งอันเนื่องมาจากความเหมือนหรือแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ หรือเรื่องอื่นใด

 4. การปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

  บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องการให้โอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

  • เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก กีดกัน หรือสร้างอคติในการจ้างงาน
  • ให้ความคุ้มครองทางสังคม และคุ้มครองสภาพการทำงานของพนักงาน กล่าวคือ มีการกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างชัดเจน และการกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด
  • ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ด้วยจากส่งเสริมและรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
 5. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

  บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม จึงจะจัดให้มีโครงการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการบริจาค และการสนับสนุนการศึกษา

 6. การดูแลสิ่งแวดล้อม

  บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และมีการกำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขเมื่อเกิดและกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีทีมบุคลากรที่ได้รับการอบรมพิเศษในการดูแลสินค้าอันตรายแต่ละประเภทเพื่อเตรียมพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นจากการรั่วไหลของสินค้าอันตรายมิเฉพาะแค่สินค้าอันตรายที่รับฝากกับกลุ่มบริษัท แต่รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการดูแล และระงับเหตุที่อาจจะเกิดจากสินค้าอันตรายในชุมชนใกล้เคียง

 7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
  • (1) ขอบเขต
   • นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคนของบริษัทฯ
   • บริษัทฯ จะดำเนินการให้ผู้รับสิทธิ (Franchisee) หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการแทนในนามบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
  • (2) หน้าที่และความรับผิดชอบ
   • คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการทำหน้าที่กำกับดูแลให้มีการนำนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปใช้ปฏิบัติ
   • คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ น้อยที่สุด และมีความเหมาะสม กับรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ
   • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำกับดูแล และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างจริงจังและเคร่งครัด รวมถึงต้องมั่นทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ หรือข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
   • ฝ่ายตรวจสอบภายใน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ รวมถึงจะต้องปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมาย ในเรื่องการตรวจสอบการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดไว้
  • (3) นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

   กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัดโดยจะต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ดังนี้

   • กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องไม่กระทำการใดที่มีพฤติกรรมหรือมีส่วนร่วมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการให้หรือรับสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยตรง หรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบหรือเรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้าหรือผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้ดำเนินการได้ตามที่กำหนดในจรรยาบรรณ
   • การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อบริจาคการกุศลหรือให้เงินสนับสนุนต้องกระทำในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องเป็น มูลนิธิ สถานศึกษา องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ
  • (4) การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต

   บุคคลใดหากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม ต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบทันที หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส ตามที่ได้กำหนด ดังนี้

   • แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ eakapong@jwd-logistics.com หรือ เลขานุการบริษัท ที่ nattapume@jwd-logistics.com
   • แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ charvanin@jwd-logistics.com หรือ กล่องรับความเห็น CEO Talk
   • แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์สื่อสารองค์กรที่ pr@jwd-logistics.com
  • (5) มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลับ

   เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

   คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือนร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล

   ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าทีเกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

  • (6) ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ
   • เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้กลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง หรือมอบหมายให้ตัวแทน (ผู้บริหาร) เป็นผู้กลั่นกรองสืบสวนข้อเท็จจริง
   • ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจจะมอบหมายให้ตัวแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ทราบ
   • หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริต ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
   • หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการทุจริต หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น

 • โครงการกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2559 ศูนย์เยาวชนบางกะปิ กองนานทนาการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
 • โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านหุบเมย ตำาบลหินตั้งจังหวัดนครนายก
 • โครงการกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดบางแสน “หาดสวยน้ำใสจากใจJWD” (จัดทั้งหมด 2 รุ่น) หาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรีโดยเก็บขยะบริเวณชายหาดบางแสนพร้อมทั้งมอบถังขยะให้เทศบาลบางแสน

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2019. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.