บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผลประกอบการฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

บริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปัน ผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ผลประกอบการฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทรวมถึงภาวะเศรษฐกิจ


วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ
27/04/63 08/05/63 26/05/63 เงินปันผล 0.25 บาท 01/01/62 - 31/12/62
21/02/62 07/05/62 24/05/62 เงินปันผล 0.21 บาท 01/01/61 - 31/12/61
22/02/61 04/05/61 25/05/61 เงินปันผล 0.10 บาท 01/10/60 - 31/12/60
01/01/61 23/01/61 09/02/61 เงินปันผล 0.15 บาท 01/01/60 - 31/09/60
23/02/60 08/05/60 26/05/60 เงินปันผล 0.08 บาท 01/01/59 - 31/12/59
23/02/59 04/05/59 23/05/59 เงินปันผล 0.0388888889 บาท 01/01/58 - 31/12/58
23/02/59 04/05/59 23/05/59 หุ้นปันผล 10 : 7 หุ้น 01/01/58 - 31/12/58