ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารสำหรับปี 2559 2558 2557
รายงานประจำปี ประจำปี  ประจำปี 
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี  ประจำปี 
งบการเงิน
Q1 Q2 Q3 FY
Q2 Q3 FY
2557
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1 Q2 Q3 FY
Q3 FY
2557
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)      MB