งบกำไรขาดทุน 2560 2561 2562
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 2,423.3 3,208.0 3,562.3
กำไรขั้นต้น 751.4 848.2 996.1
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 470.2 572.2 702.7
กำไรสำหรับปี* 612.1 224.5 362.8


งบแสดงฐานะการเงิน 2560 2561 2562
สินทรัพย์ 5,532.5 6,329.9 7,818.9
หนี้สิน 2,432.8 3,189.9 4,548.8
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,099.7 3,140.0 3,270.1


งบกระแสเงินสด 2560 2561 2562
กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 527.3 497.3 452.1
กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 1,106.0 (1,342.3) (1,022.3)
กระแสเงินสดได้มา / (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (674.4) 83.9 989.6


อัตราส่วนทางการเงิน 2560 2561 2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.4 1.2 0.9
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 31.0 26.4 28.0
อัตรากำไรสุทธิ* (ร้อยละ) 20.7 6.4 9.9
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 20.1 7.3 11.0
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 11.1 4.0 5.0
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.8 1.0 1.4
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.5 0.7 1.1

หมายเหตุ: