ข้อมูลสำคัญทางการเงิน  2557 2558 2559
รายได้ค่าเช่าและจากการบริการ 2,188 2,349 2,219
รายได้รวม 2,205 2,385 2,251
ต้นทุนค่าเช่าและการบริการ 1,417 1,492 1,570
ค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการส่วนเพิ่ม - - 116
ประมาณการหนี้สิน 57 - 15
ค่าใช้จ่ายอื่นรวม 642 499 542
กำไรสุทธิ* 144 333 (9)


  31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 30 ธ.ค. 59
สินทรัพย์รวม 4,554 4,983 5,318
หนี้สินรวม 3,255 2,337 2,705
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,299 2,646 2,613


อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 2557 2558 2559
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง      
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.3 1.0 1.1
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร      
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 35.3 36.5 29.3
อัตรากำไรสุทธิ* (ร้อยละ) 6.5 14.0 (0.4)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน      
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.5 0.9 1.0
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.5 0.6 0.8

หมายเหตุ:

  • * กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัท)