ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) JWD InfoLogistics Public Company Limited
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-land Logistics) อย่างครบวงจร
เลขทะเบียนบริษัท 0105536098755
ทุนจดทะเบียน 510,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 500,999,917.50 บาท
จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว (หุ้นสามัญ) 1,020,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 222 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 02-710-4000
เว็บไซต์: www.jwd-group.com
เลขานุการบริษัท โทรศัพท์: 02-710-4004
E-mail: nattapume@jwd-logistics.com
นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์: 02-710-4008
E-mail: ir@jwd-logistics.com