ผู้ถือหุ้น JWD อนุมัติจ่ายเงินปันผล

Back30 เมษายน 2561

นายมังกร ธนสารศิลป์ (ที่ 6 จากขวา) ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD และคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ โรงแรม สยาม แอท สยาม ดีไซน์ กรุงเทพฯ โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2560 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริษัทย่อย ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 255 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77.39 ของกำไรสุทธิปี 2560 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยก่อนหน้านี้ JWD จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 9 เดือนแรกปี 2560 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 3 เดือนสุดท้ายของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้