JWD รับรางวัล Thailand Sustainability Investment

Back01 พฤศจิกายน 2561

นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) จาก นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโอกาสที่หุ้น JWD ได้รับคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนหรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2561 ที่จะเริ่มมีผลในปีหน้า หลังจากผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้านการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่สร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในระยะยาว ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย