การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เอกสารแนบ 1: รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2: รายนาม และประวัติของผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3: ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5: รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงทะเบียน และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6: ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7: แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8: รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9: หนังสือมอบฉันทะ
• หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ดาวน์โหลด


การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
เอกสารแนบ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2: รายงานประจำปี ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3: รายนาม และประวัติของผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4: ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับ การเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6: รายละเอียดการขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 และ 35 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7: รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ ลงทะเบียน และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8: ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9: แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10: รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยาม กรรมการอิสระของบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11: หนังสือมอบฉันทะ
• หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ดาวน์โหลด


การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2: รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3: รายนาม และประวัติของผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4: ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6: รายละเอียดการขอ แก้ไข และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7: รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียน และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8: ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9: แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้องบอลรูม ขั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10: รายนาม และประวัติกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11: หนังสือมอบฉันทะ
• หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ดาวน์โหลด


การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
เอกสารแนบ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2: รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3: รายละเอียดการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4: รายนาม และประวัติของผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5: ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7: ข้อมูลพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8: รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียน และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9: ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10: แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้องบอลรูม ขั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11: รายนาม และประวัติกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 12: หนังสือมอบฉันทะ
• หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ดาวน์โหลด