รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดจดทะเบียน (Closing Date) ล่าสุด วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มีดังนี้

  รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
1. นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา 213,322,900 20.91
2. นางพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา 128,784,180 12.63
3. นายจิตชัย นิมิตรปัญญา 95,892,160 9.40
4. นางอัจฉรา นิมิตรปัญญา 70,923,660 6.95
5. น.ส.อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา 51,653,140 5.06
6. น.ส.ปณดา บัณฑิตกฤษดา 43,738,899 4.29
7. น.ส.อรวรรณ วรนิจ 36,127,950 3.54
8. น.ส.เสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ 35,478,149 3.48
9. น.ส.เพ็ญประภา รวมไมตรี 34,000,000 3.33
10. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 29,583,700 2.90
  รวม 739,504,738 72.49