รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดจดทะเบียน (Closing Date) ล่าสุด วันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

  รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
1. นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา 213,322,900 20.914
2. นางพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา 96,227,260 12.626
3. นายจิตชัย นิมิตรปัญญา 96,227,260 9.434
4. นางอัจฉรา นิมิตรปัญญา
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนายจิตชัย นิมิตรปัญญา ในฐานะคู่สมรส
70,923,660 6.953
5. น.ส.อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา 51,653,140 5.064
6. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 45,885,000 4.499
7. น.ส.ปณดา บัณฑิตกฤษดา 43,693,899 4.284
8. น.ส.อรวรรณ วรนิจ 36,127,950 3.542
9. น.ส.เสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ 35,478,149 3.478
10. น.ส.เพ็ญประภา รวมไมตรี 34,000,000 3.333
11. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 24,977,280 2.449
  รวม 781,073,418 76.576
  จำนวนหุhนสามัญทั้งหมด 1,019,999,943 100.000