รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดจดทะเบียน (Closing Date) ล่าสุด วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 มีดังนี้

  รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
1 นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา 125,338,000 20.890
2 นางพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา 75,755,400 12.626
3 นายจิตชัย นิมิตรปัญญา 54,719,800 9.120
4 นางอัจฉรา นิมิตรปัญญา 41,719,800 6.953
5 น.ส.อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา 30,384,200 5.064
6 น.ส.อรวรรณ วรนิจ 22,136,500 3.689
7 MINDO ASIA INVESTMENT LIMITED 20,305,000 3.384
8 น.ส.เพ็ญประภา รวมไมตรี 20,000,000 3.333
9 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 15,864,400 2.644
10 น.ส.ปณดา บัณฑิตกฤษดา 22,256,000 3.709
  รวม 428,479,100 71.412