รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดจดทะเบียน (Closing Date) ล่าสุด วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 มีดังนี้

  รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
1. นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา 213,074,600 20.89
2. นางพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา 128,784,180 12.63
3. นายจิตชัย นิมิตรปัญญา 93,023,660 9.12
4. นางอัจฉรา นิมิตรปัญญา 70,923,660 6.95
5. น.ส.อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา 51,653,140 5.06
6. น.ส.ปณดา บัณฑิตกฤษดา 40,080,199 3.93
7. น.ส.อรวรรณ วรนิจ 36,327,950 3.56
8. น.ส.เสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ 35,478,149 3.48
9. SAFE HARBOUR HOLDINGS LIMITED 34,400,400 3.37
10. น.ส.เพ็ญประภา รวมไมตรี 34,000,000 3.33
  รวม 737,745,938 72.32